Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Home Extra informatie Indicatiemelding voor mensen van 80 jaar en ouder

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Home Extra informatie Indicatiemelding voor mensen van 80 jaar en ouder

Indicatiemelding voor mensen van 80 jaar en ouder

Indicatiemelding
Met ingang van 3 oktober kunnen zorgaanbieders zelf bepalen of een cliënt van 80 jaar of ouder in aanmerking komt voor opname in een instelling. De zorgaanbieders zijn hier per brief1 van 22 september jl. door het ministerie van VWS over geïnformeerd. Als een cliënt opgenomen moet worden in een instelling (kort- of langdurend) dan beslist de aanbieder van intramurale zorg dit zelf. De zorgaanbieder hoeft vervolgens alleen een zgn. ‘indicatiemelding’ aan het CIZ te doen. Bij het bepalen van de noodzaak tot opname heeft het ministerie bepaald dat de zorgaanbieder hierbij de beleidsregels indicatiestelling AWBZ moet volgen, evenals zijn eigen ‘professioneel oordeel.’ De indicatiemelding geldt voor eerste aanvragen en herindicaties. De indicatiemelding geldt niet voor ZZP VV 09a en ZZP VV 09b.

AanmeldFunctionaliteit
Indicatiemeldingen kunnen alleen via de AanmeldFunctionaliteit (AF) worden gedaan. In de AF worden, bij het gebruik van een UZI-pas, de bij het CIZ beschikbare gegevens van de cliënt getoond uit het vorige besluit. Na het beantwoorden van een aantal vragen over grondslag, stoornissen en beperkingen, wordt door het computersysteem een zorgzwaartepakket (ZZP) geadviseerd. Dit advies is slechts een hulpmiddel. Zorgaanbieders kunnen hier niet ‘blind’ op varen. De beleidsregels AWBZ2 en het professioneel oordeel van de zorgaanbieder zijn leidend.

Indicatiebesluit
De indicatiemelding wordt door het CIZ direct zonder toetsing of nader onderzoek omgezet in een indicatiebesluit en er kan zorg worden ingezet. Het CIZ geeft de informatie door in de AZR-keten en stuurt de besluitbrief aan de cliënt. De ingangsdatum van de indicatiemelding kan maximaal 5 dagen voor de aanvraagdatum liggen.

Aanvraagroutes beperkt
Het ministerie van VWS heeft besloten om voor de groep cliënten van 80 jaar en ouder die op verblijf zijn aangewezen, het aantal aanvraagroutes voor intramurale zorg te beperken. Herindicaties via taakmandaat zijn voor deze groep cliënten niet meer beschikbaar. De SIP’s blijven gehandhaafd. Deze worden niet meer getoetst, behalve SIP VV09, die valt buiten de maatregel en wordt wel getoetst. Cliënten kunnen wel een reguliere aanvraag blijven indienen. Ook is beroep en bezwaar tegen het indicatiebesluit bij het CIZ mogelijk.

Monitoring
De door de zorgaanbieder ingevoerde gegevens worden ook gebruikt voor monitoring. Het CIZ zal regelmatig aan het ministerie van VWS rapporteren over het gebruik van de indicatiemelding.

 


  
Bron: www.ciz.nl